Navigácia

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadielko Janko Hraško.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka štvrtákov.

  Každý štvrták sa raz musí rozlúčiť s prvým stupňom....aj naši štvrtáci mali rozlúčku s našou školou 😊 My ostatní im prajeme veľa šťastia a úspechov na novej škole

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Junjales.

 • Zapojili sme sa do súťaže Maksík, ktorý mal spolu 5 kôl. Najúspešnejší riešitelia našej školy boli Aurel a Viliam Velkovci, ktorí získali titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK a boli ocenení diplomami a darčekmi. Všetci ostatní žiaci získali diplom.

 • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže s názvom KLOKANKO. Koncom apríla 16 odvážlivcov z 1. stupňa súťažilo celkovo v 4 kategóriách. Školským šampiónom, resp. v tomto prípade školskou šampiónkou, sa stala Kristína Antolíková z 4. triedy! Všetkým súťažiacim gratulujeme a veríme, že budúci rok bude pre našich súťažiacich opäť úspešný!

Pomôcky na školský rok 2021/2022

Milí rodičia, v nasledujúcich prílohách nájdete zoznam pomôcok, ktoré budú žiaci využívať na vyučovaní v školskom roku 2021/2022. Pomôcky sú rozdelené podľa ročníkov. Zoznam si stiahnete kliknutím na daný odkaz. 

1.ročník: https://drive.google.com/file/d/1NLhDiV-lJxDhmeiiJdAqf-7PNmw3B07D/view?usp=sharing

2.ročník: https://drive.google.com/file/d/1lUAYjXiF4ozYSUs43_jHX0yI-DgL0Pg7/view?usp=sharing

3.ročník: https://drive.google.com/file/d/1afm9jltjdaGKYyYFFVyhJpmiIgTtYKkk/view?usp=sharing

4.ročník: https://drive.google.com/file/d/1Z6vUatGOii62M-33J-aTpfjIk-WFYXu1/view?usp=sharing

 

ZOZNAMY POMÔCOK SÚ ZVEREJNENÉ AJ NA DVERÁCH BUDOVY ŠKOLY.

Video o našej škole

Milí sledovatelia našej stránky, chceli by sme Vám predstaviť video o našej škole.

Prajeme Vám príjemné sledovanie.

 

Škola na webe

e-mailový kontakt školy

ZÁKLÁDNÁ ŠKOLA POUŽÍVA NOVÚ E-MAILOVÚ ADRESU:

admin@zskostolany.sk

ODHLÁSENIE DIEŤAŤA Z OBEDU

Odhlásenie dieťaťa z obedu je možné do 8:00 na telefónnom čísle

055/698 18 60

Utorok 27. 7. 2021

Utorok 27. 7. 2021

JEDÁLNY LÍSTOK

Dátum

Obed

Aler.

 

Pondelok

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

Streda

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

Piatok

 

 

1.obilniny, 2.kôrovce, 3.vajcia, 4.ryby, 5.arašidy, 6.sója, 7.mlieko, 8.orechy, 9. zeler, 10.horčica, 11.sezám, 12.siričitany, 13.vlčí bôb, 14.mäkkýše,

Počítadlo návštev

Počet návštev: 172329

Aktuality

************************************************************************

UPOZORNENIE

Končia „obedy zadarmo“ - zmeny v poskytovaní dotácií stravy pre žiakov ZŠ

Vážení rodičia

Dňa 01.08.2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dotáciách“)

Tieto právne úpravy prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od nového školského roku 2021/2022 nasledovne:

 


ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ, v poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

-v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (nájdete pod týmto oznamom).

- zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu

 

Žiadame Vás, aby ste najneskôr do 30.07.2021 na Obecný úrad v Kostoľanoch nad Hornádom  predložili k poskytnutiu dotácie na stravu:

-potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

-potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

-čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

V tomto prípade ide o dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Pri tejto novej skupine detí vzniká pre rodičov, príp. zákonných zástupcov detí oznamovacia povinnosť – informovať MŠ alebo ZŠ o uplatnení daňového bonusu! (nájdete v prílohe).

 

Následne  upozorňujeme rodičov na informáciu, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezokladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým , že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu.

 

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR Staničné námestie 9, KE.

 

Čestné prehlásenie si stiahnete kliknutím na odkaz: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-soy4xafP54B7LXOYbEhtGNsHmbENEFJ

************************************************************************

Pomôcky na vyučovanie

Milí rodičia, v nasledujúcich prílohách nájdete zoznam pomôcok, ktoré budú žiaci využívať na vyučovaní v školskom roku 2021/2022. Pomôcky sú rozdelené podľa ročníkov. Zoznam si stiahnete kliknutím na daný odkaz. 

Odkazy:

1.ročník: https://drive.google.com/file/d/1NLhDiV-lJxDhmeiiJdAqf-7PNmw3B07D/view?usp=sharing

2.ročník: https://drive.google.com/file/d/1lUAYjXiF4ozYSUs43_jHX0yI-DgL0Pg7/view?usp=sharing

3.ročník: https://drive.google.com/file/d/1afm9jltjdaGKYyYFFVyhJpmiIgTtYKkk/view?usp=sharing

4.ročník: https://drive.google.com/file/d/1Z6vUatGOii62M-33J-aTpfjIk-WFYXu1/view?usp=sharing

 

ZOZNAMY POMÔCOK SÚ ZVEREJNENÉ AJ NA DVERÁCH BUDOVY ŠKOLY.

************************************************************************

************************************************************************

Pozdrav od pani vychovávateľky

************************************************************************

NAŠE MOTÝLE

************************************************************************

Zážitkové učenie - Motýlia záhrada

Najlepšie učenie je učenie sa zážitkom. Aj naši žiaci sa už týždeň  starajú o húseničky budúcich motýľov - pozorujú ich život. Na začiatku sme dostali húseničky, ktoré nám prišli 31. mája a postupne sa za týždeň premenili na kukly. Žiaci si spolu s pani učiteľkou čítajú a rozprávajú, čo všetko sa s húseničkami dialo a aké procesy nastali, pokiaľ sa z nich stali kukly. 

Všetci už netrpezlivo čakáme, kedy uvidíme naše motýle. 

************************************************************************

Rozhodnutie ministra školstva od 17.5.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), rozhodol s účinnosťou od 17. mája 2021:

1. obnovuje sa školské vyučovanie vo všetkých školách,

2. obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode

 

Zmeny týkajúce sa vyučovania od pondelka17.05.2021:

 Vyučovanie v základnej škole:

 1. rodič sa nepotrebuje preukazovať negatívnym testom pre vstup žiaka do školy.
 2. zamestnanec školy sa nepotrebuje preukazovať negatívnym výsledkom testu pre vstup na pracovisko.

Pri vstupe do školy nie je potrebné, aby zamestnanec a zákonný zástupca žiaka vyplnili tlačivo o bezinfekčnosti.

Tlačivo o bezinfekčnosti sa vyplňuje iba pri vynechaní dochádzky viac ako 3 dni (sviatky a víkendy vrátane)

V PLATNOSTI JE NAĎALEJ:

1.zákonný zástupca pri prerušení vyučovania dochádzky žiaka viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

2.do školy je aj naďalej obmedzený vstup cudzím osobám a zákonným zástupcom žiaka. Možný vstup je len po odsúhlasení RŠ a vyplnením tlačiva o bezinfekčnosti.

3.ranný filter sa vykonáva pri nástupe žiakov do školy

4.rúška sú povinné pre žiakov, aj zamestnancov školy

5.výnimkou nosenia rúšok pre žiakov  sú hodiny TSV, naďalej odporúčané v exteriéri zachovávať  rozostupy žiakov 3 m,

6.výnimkou neprekrývania horných dýchacích ciest je exteriér, povinný rozostup 5 m.

7.triedy sa pravidelne vetrajú, žiaci si často umývajú a dezinfikujú ruky

8.vstup do budovy je zákonným zástupcom (a iným cudzím osobám) zakázaný, alebo len s čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby s možnosťou nahliadnutia do platného negatívneho testu, alebo náhrady testu.

9.v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca je povinný o tejto situácii informovať triedneho učiteľa a riaditeľa školy,

10.povinnosťou zákonného zástupcu je aj nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom,

11.v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

- ochorenie na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) má zákonný zástupca povinnosť predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 

Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať kliknutím na odkaz:

Rozhodnutie ministra z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021 (pdf, 168.03 kB)

************************************************************************

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

 

Vážení rodičia,

chceme Vás poprosiť, aby ste do školy posielali už nové vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si stiahnete kliknutím na odkaz nižšie:

https://drive.google.com/file/d/18TMiFH98QqhD8Q9jtDk8pGc4kWs5OgTs/view?usp=sharing

ĎAKUJEME

************************************************************************

Báseň ku dňu matiek

Milé mamičky,

blíži sa pekný májový sviatok - DEŇ MATIEK. Naši žiaci Vás chceli potešiť a pripravili si pre Vás báseň a pozdrav.

Aj my, pani učiteľky spolu s pani riaditeľkou, sa pripájame a prajeme Vám všetko najlepšie k Vášmu sviatku.

************************************************************************

Vážení rodičia, milí žiaci, zamestnanci školy

Zmena týkajúca sa nových protiepidemiologických opatrení:

 

Košice-okolie ostáva od 3.5.2021 v okresnom stupni 5, čo je II.stupeň varovania

Od 3.5.2021 dochádza k zmene prijatím Uznesenia vlády SR č.215 z 26. apríla 2021, kde sa upravuje:

- od 29. apríla 2021 je podľa bodu 15 a 16 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách

 

- dĺžka platnosti testu pre zamestnancov je predĺžená na 14 dní

- Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti naďalej zostáva v platnosti

 

           

             Za porozumenie ďakujem             

 

PaedDr.Jolana Lea Vámosová

riaditeľka školy

************************************************************************

Projekt „Spolu múdrejší“

************************************************************************

VYUČOVANIE OD 12.4.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021

 

OBNOVUJE ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH NA PRVOM STUPNI a taktiež obnovuje prevádzku školských klubov detí.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách bez ohľadu na prevádzkové podmienky, a súčasne školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni sa obnovuje pre všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Vo všetkých prípadoch platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu, ako aj žiaka druhého stupňa základnej školy či stredoškoláka.

Ďalšie informácie budú prezentované v pondelok 12. apríla, keď ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla.

 

PaedDr. Jolana Lea Vámosová

riaditeľka ZŠ

************************************************************************

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Milí žiaci,

od 1.4.2021 (štvrtok) do 6.4.2021 (utorok) vás čakajú veľkonočné prázdniny.

Prajeme Vám pokojné a krásne Veľkonočné sviatky a užite si prázdniny naplno .

Vyučovanie začína 7.4.2021 (streda).

************************************************************************

************************************************************************

************************************************************************

************************************************************************

OZNAM K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 8.3.2021

Milí rodičia,

 

 

od pondelka 8. marca pokračujeme v prezenčnej výučbe  na našej základnej škole pre všetky deti. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.: 2021/10079:2-A181.

 

Stále platí podmienka aspoň  jeden testovaný rodič (test nie starší ako 7 dní) + Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. (Nájdete na stránke školy).

 

ČP – rodič, ktorý nemôže pracovať z domu  (Príloha 11c)

ČP - ostatné prípady (Príloha 11a)

Tieto dokumenty si stiahnete kliknutím na tento odkaz: https://drive.google.com/drive/folders/18iCh6iyTSc35yeQuupnPNHBVIe0OOByV?usp=sharing

 

 

ČP môže žiak odovzdať aj svojej triednej učiteľke pred nástupom na vyučovanie.

 

Školská jedáleň a ŠKD budú pracovať v bežnom režime. Záujem o obedy v ŠJ nahlasujeme podľa prítomnosti žiakov a individuálneho záujmu.

 

 

 

     PaedDr. Jolana Lea Vámosová

       riaditeľka ZŠ

 

************************************************************************

************************************************************************

DÔLEŽITÝ OZNAM K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 8.2.2021

V pondelok môže žiak nastúpiť na vyučovanie len v prípade vyplneného a podpísaného čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti  zákonným zástupcom žiaka.

 

 

Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15QBJQvYcTcSyXUNj0Ffexyhy8olnXoDz

 

V nasledujúcom odkaze nájdete komletnú tabuľku nástupu žiakov do škôl:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1P0gNkS0cxNktfHV9nv1KwX84QMw5gHn-

 

 

************************************************************************

OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKÔL

Vážení rodičia, milí žiaci,

vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach začína 8. februára 2021 prezenčnou formou. Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa otvárajú špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl, aj materské školy. V prevádzke bude aj školský klub detí a školská jedáleň.

 Žiaci 1. stupňa ZŠ sa netestujú aj keď presiahli 10 rokov, avšak otestovaný musí byť jeden z  rodičov žiakov ako aj zamestnanci školy a školských zariadení. Každý rodič a zamestnanec  musí predložiť podpísané  čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (bude na stránke školy).

 

     Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov, platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov.

Testovanie  v obci bude organizované aj tento víkend v budove ZŠ. Presný čas a deň bude aktualizovaný na stránke obce Kostoľany nad Hornádom.

 

V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.

 

Školská dochádzka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

 1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.

 Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

 3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

 

************************************************************************

ÚLOHY PRE ŽIAKOV OD 1.2. DO 5.2. !

Milí rodičia a žiaci,

úlohy, si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Následne sa Vám objavia úlohy, pripravené na celý budúci týždeň.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ByrIB0cTkrd2ODSk3B5NU5G2tMaFlPEi

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1. ročník - luciahomolova@yahoo.co.uk 

2.ročník - saboloka@centrum.sk

3.ročník - monikascepitova@gmail.com

4.ročník - vamosova@centrum.sk

************************************************************************

Dištančné vzdelávanie 

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj ďalší týždeň od 1.2.2021 do 5.2.2021. O spôsobe vyučovania v ďalšom týždni od 8.2.2021 a o prípadnom testovaní rodičov Vas budeme včas informovať v priebehu budúceho týždňa .

Viac informácií sa dočítate kliknutím na odkaz nižšie:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16VZCiDpmHc2ttBPEAqX0aO1IoEp4HZ7Q

************************************************************************

ÚLOHY PRE ŽIAKOV OD 25.1. DO 29.1. !

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj v týždni od 25.1 do 29.1.2021. O spôsobe vyučovania v ďalšom týždni od 1.2.2021 Vas budeme včas informovať.

Milí rodičia a žiaci,

úlohy, si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Následne sa Vám objavia úlohy, pripravené na celý budúci týždeň.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DRHSAcUCpkPoXGkeCv-dxoo0sNNMUl7Q

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1. ročník - luciahomolova@yahoo.co.uk 

2.ročník - saboloka@centrum.sk

3.ročník - monikascepitova@gmail.com

4.ročník - vamosova@centrum.sk

************************************************************************

Sme doma, učíme sa doma

 

Zopár inšpirácii na trávenie voľného času.

 Všetky tieto stránky sú momentálne sprístupnené bezplatne.

 

https://www.matika.in/sk/

https://www.gramar.in/sk/

https://www.viemematiku.sk/

https://www.viemeposlovensky.sk/

https://www.zavretaskola.sk/

https://www.viemepoanglicky.sk/

https://www.viemeponemecky.sk/

https://www.viemeprogramovat.sk/

 

RTVS vysiela každý deň na stanici dvojka o 9:00 reláciu školský klub detí, ale je sprístupnený archív všetkých odvysielaných častí (rôzne časti si môžete preklikať na ľavej strane v kalendári:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16993/258545

 

Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku.

 

Na tejto stránke nájdete všetky informácie:

termíny, nápady pre rodičov, ako vzdelávať doma

 Viac na: http://www.ucimenadialku.sk

 

************************************************************************

ÚLOHY PRE ŽIAKOV OD 18.1. DO 22.1. !

Milí rodičia a žiaci,

úlohy, si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Následne sa Vám objavia úlohy, pripravené na celý budúci týždeň.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CCTKAh-z2bh4RzoLLLIOeDybNfX5MkQR

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1. ročník - luciahomolova@yahoo.co.uk 

2.ročník - saboloka@centrum.sk

3.ročník - monikascepitova@gmail.com

4.ročník - vamosova@centrum.sk

************************************************************************

! DÔLEŽITÝ OZNAM !

Od pondelka 18.1.2021 BUDÚ ŽIACI POKRAČOVAŤ V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ. Vyplýva to z pokynov MŠVVaŠ zo 14.1.2021 a pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Návšteva materských škôl
a školských klubov detí bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre,
alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať
formou homeoffice.

Naďalej tak platí Rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje
školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

a. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov
pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým
povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové
podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

b. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej
infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje
vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne
tak zriaďovateľ,

c. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),

d. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a
rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
i. materských škôl podľa písmena a),
ii. školských klubov detí podľa písmena b),

e. špeciálnych výchovných zariadení.

Plné znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZUNI1ZXrcla7HK034er4wd6JkXXusRKJ

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň
Informácie ohľadom spôsobu vyučovania v týždni od 25.1.2021 budú poskytnuté v týždni od
18.1.2021.

************************************************************************

ZMENA MAILOVEJ ADRESY ŠKOLY:

 

ZÁKLÁDNÁ ŠKOLA POUŽÍVA NOVÚ

E-MAILOVÚ ADRESU:

admin@zskostolany.sk

************************************************************************

! ÚLOHY PRE ŽIAKOV OD 11.1. DO 15.1. !

Milí rodičia a žiaci,

úlohy,tak ako minulý školský rok, si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Následne sa Vám objavia úlohy, pripravené na celý budúci týždeň.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1l9Cx-o9VipOSh-LfonK3lz6s-ITZBI9_

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1. ročník - luciahomolova@yahoo.co.uk 

2.ročník - saboloka@centrum.sk

3.ročník - monikascepitova@gmail.com

4.ročník - vamosova@centrum.sk

 

************************************************************************

! DÔLEŽITÝ OZNAM  !

 • Od 4.januára pokračujú materské školy v aktuálnom režime, v ktorom sú buď zatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru – rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.
 • Pre základné a stredné školy POKRAČUJÚ do 10. januára prázdniny.
 • Od 11. januára VŠETKY ŠKOLY POKRAČUJÚ v  DIŠTANČNOM spôsobe vyučovania.
 • Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.
 • Zriaďovateľom sa odporúča otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.
 • Od 18. januára sa budú otvárať materské školy, bude obnovené aj vyučovanie pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. V prípade, ak sa rodič rozhodne ponechať dieťa doma,  môže tak urobiť až do konca lockdownu. V tomto čase môže rodič ospravedlniť žiaka na päť vyučovacích dní po sebe.
 • Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime a prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.
 • Plošné pretestovanie by sa malo uskutočniť v termíne  od 22. – 24. januára 2021.
 • Je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

  

O ďalších náležitostiach a podmienkach nástupu žiakov do školy budeme včas informovať na webovej stránke aj mailovou komunikáciou.

 

 

 

************************************************************************

Žiaci našej základnej školy Vám z celého srdca prajú krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko dobré v novom roku 2021 

 

************************************************************************

************************************************************************

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Vianočné prázdniny začínajú 21.12.2020 (pondelok)

a  trvajú do 8. januára 2021(piatok).

 

Vyučovanie začína 11.1.2021(pondelok)

Termíny prázdnin sú určené podľa

Rozhodnutia ministra školstva z 11.12.2020

Číslo: 2020/18259:4-A1810

 

Celé znenie rozhodnutia Ministra školstva si môžete prečítať kliknutím na odkaz:

https://drive.google.com/file/d/1Jk1RE8lT8nhi7sURfGSdI1pyQ0aFzJKE/view?usp=sharing

************************************************************************

Čo je nové u tretiakov...

Dnes do tretiackej triedy zavítal Mikuláš, ktorý každému žiakovi nechal na lavici prekvapenie. Pod mikulášskou čiapkou sa skrývali balíčky so sladkosťami, no žiakov najviac upútala vyrezávaná drevená ozdoba, na ktorej mal každý svoje meno. A keďže sa blížia Vianoce, pustili sme sa do ozdobovania nášho triedneho stromčeka. Najprv sme rozvešali rôzne gule, zvončeky anjelikov a svetielka a nakoniec si každý žiak zavesil svoju drevenú ozdobu, ktorú si na sviatky vezme domov a zavesí na svoj stromček. Zdobenie stromčeka sa všetkým páčilo a tešili sa, ako bude vyzerať.

Mikulášske prekvapenie a naše zdobenie stromčeka si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz: http://zskostolany.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=217

************************************************************************

Mikulášsky deň v našej škole

Tento rok je iný ako ostatné a preto aj mikulášsky deň bol v našej škole iný. Najprv sme si vypočuli rozhlasovú reláciu, kde pani učiteľka Lucia rozprávala a blížiacich sa sviatkoch. Potom naši prváčikovia recitovali spoločnú báseň o Mikulášovi, aby ho privolali k nám do školy. To sa im aj podarilo, pretože na veľkej prestávke si každý žiak našiel vo svojej skrinke mikulášsky balíček a zrazu sa po celej škole ozývala radosť našich žiakov.

Viac fotiek z dnešného dňa si môžete pozrieť kliknutím na odkaz:

http://zskostolany.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=216 

************************************************************************

Medzinárodná informatická súťaž iBobor

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Aj tento školský rok sa do súťaže zapojili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Celkovo sa zapojilo 17 žiakov našej školy. Všetky úlohy sa riešili online, v dvoch kategóriách a to DROBCI a BOBRÍCI. Predstavujeme Vám úspešných riešiteľov:

Kategéoria Drobci (2. a 3. ročník):

Miroslava Belková - 59 bodov

Patrik Záhumenský - 48 bodov

Aurel Velk - 60 bodov

Viliam Velk - 56 bodov

(maximálny počet bodov bol 72)

 

Kategória Bobríci (4. ročník):

Kristína Antolíková - 76 bodov

(maximálny počet bodov bol 96)

 

Všetkým úspešným žiakov GRATULUJEME J

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila už do 54 ďalších krajín vrátane Slovenskej republiky.

************************************************************************

OZNAM !

2.12.2020 (streda) vyučovanie končí 11:35. Po obede v školskej jedálni žiaci odchádzajú domov. ŠKD poobede v tento deň NEBUDE v prevádzke z dôvodu školenia pedagógov.

************************************************************************

 ! NOVÉ USMERNENIA K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ZŠ PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ !

Vážení rodičia,

od 1.11.2020 Ministerstvo školstva SR vydalo nové opatrenia, súvisiace s nástupom detí do školy, po celoplošnom testovaní, ktoré sa konalo počas víkendových dní. 

 

Preto Vás žiadame, aby ste venovali pozornosť nasledovnému dokumentu a prečítali si nové podmienky účasti detí na vyučovaní. Pre Vás su podstatné body číslo 1, číslo 6, dôležitý bod č.7/a - týkajúci sa negatívneho výsledku a taktiež dôležitý bod č.8/a,b - kde sa píše o tom, čo robiť, ak ste sa nezúčastnili celoplošného testovania.Kliknutím na odkaz sa Vám zobrazí daný dokument:

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11rzB6sw4bEZL0cWQN8N6rs4LmXmil0_4

 

Súčasťou nových opatrení je aj vyplnenie VYHLÁSENIA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI. Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy dané vyhlásenie. Tlačivo je upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 1.novembra. 2020. (Ak nemáte možnosť vytlačiť si vyhlásenie, ráno príďte so svojím dieťaťom pred budovu školy a my  Vám vyhlásenie dáme. V opačnom prípade Vaše dieťa nemôže vstúpiť do budovy školy).  Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VKE2UzFjs

 

V nasledujúcom odkaze si prečítate oznam o tom, komu nebude umožnený vstup do prietrorov našej základnej školy. Pre zobrazenie dokumentu kliknite na odkaz nižšie:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10xG28cm_7N3nkkPWCTUHjrCcwa56q2jc 

 

Za porozumenie a rešpektovanie týchto opatrení vopred ĎAKUJEME !

 

PaedDr. Jolana Lea Vámosová

riaditeľka školy

************************************************************************

 ZMENA V TERMÍNOCH JESENNÝCH PRÁZDNIN

 

Jesenné prázdniny sa posúvajú na:

30.októbra 2020 - piatok.

 

Prázdniny budú aj v dňoch:

2.novembra 2020 - pondelok

6.novembra 2020 - piatok

9.novembra 2020 - pondelok 

 

Ostatné dni sa riadne vyučuje. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

************************************************************************

JABLKOVÝ DEŇ

V stredu 21.10. nás čaká JABLKOVÝ DEŇ a preto aj učenie bude iné - jabĺčkové. Prosím pomôžte nám zaplniť tento stôl jablkami. Budeme súťažiť o najkrajšie jablko v škole. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, oblečte si červené, alebo zelené tričká a prineste čo najviac jabĺk, hrušiek. Budeme odšťavovať !!! Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na vaše ovocie.

 

************************************************************************

OPATRENIA OD 12.10.2020

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, oznamujeme, že od zajtra /12.10.2020/ je povinné nosenie rúšok počas vyučovania aj na 1.stupni základných škôl. Preto Vás žiadame, aby ste svojim deťom zabezpečili 2 rúška každý deň.

Vyučovanie aj napriek mimoriadnej situácií bude naďalej prebiehať a to za prísnych hygienických opatrení. 

Krúžková činnosť je kvôli aktuálnej situácií mimoriadne PRERUŠENÁ.

 

Ďakujeme za porozumenie.

Jolana Lea Vámosová

riaditeľka ZŠ

************************************************************************

************************************************************************

ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA OD 1.OKTÓBRA 2020

Vážení rodičia a žiaci,

dovoľujeme si Vás oboznámiť s doplňujúcimi opatreniami na základe Usmernenia MŠ VVaŠ SR zo dňa 30. 9. 2020 k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a platných opatrení ÚVZ SR, ktoré platia od 1. 10. 2020.

1.Pri vstupe do budovy školy sa vykonáva ranný filter.

2.Žiaci prvého stupňa základných škôl majú odporúčané nosiť rúška.  Povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, v ŠKD a v ŠJ.

3.Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Dokument si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WuYMZyacY6Iy7vkkJfNt541Dna0u9gJ

4.Škola nebude organizovať žiadne hromadné podujatia a viacdňové školské výlety.

5.Telesná a športová výchova sa nad rámec opatrení, vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bude realizovať v exteriéri,  teoretickou formou aj v interiéri.

6.Vstup rodičov do budovy školy je ZAKÁZANÝ.

7.Na komunikáciu s riaditeľkou školy a pedagógmi odporúčame využívať dištančnú formu (telefonicky, mailom, písomne..)

8.Krúžková činnosť sa nerealizuje.

Ďakujeme za porozumenie.

PaedDr. Jolana Lea Vámosová

Riaditeľka ZŠ

************************************************************************

Október - mesiac úcty k starším 

************************************************************************

Zbierka pre útulok

28.92020 - 1.12.2020

Aj psíky majú svoje práva a hlavne právo na život. Nie každý psík však dostane lásku od ľudí a preto často končí v útulku. Preto sme sa v našej škole rozhodli, že aj my pomôžeme zvieratkám v útulku. Aj tento školský rok budeme v našej škole robiť zbierku vecí pre útulok zvierat.

Čím môžeš pomôcť? 

Stačí, ak doma nájdeš tieto veci:

 • Staré deky
 • Staré oblečenie (svetre, mikiny, tričká)
 • Staré posteľné oblečenie
 • Handry
 • Misky, ktoré už doma nepoužívate
 • alebo detské piškóty

 

Každou takouto maličkosťou pomôžeš zvieratkám v útulku, aby sa v zime mali aspoň trochu lepšie.

(veci ktoré donesieš odovzdaj pri vstupe do školy alebo svojej pani učiteľke)

 

Ďakujeme za každú pomoc 

************************************************************************

Manuál pre základné školy

Vážení rodičia,

dňa 16.9.2020 MŠVVaŠ vydalo ďalšie zmeny v manuáli pre základné školy a školské zariadenia aj s vyznačenými zmenami. Odporúčame oboznámiť sa s ním: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DEkMMqzlmBkzaENGfRnmUXAd31Tck73o

Ďakujeme, že rešpektujete nariadenia Ministerstva školstva, platné v základných školách, súvisiace s výskytom ochorenia COVID -19.

************************************************************************

BIELA PASTELKA

Vážení rodičia, milí žiaci,

tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorá slúži na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Zbierka prebieha od 18.9.2020 do 1.12.2020. Prispieť ľubovoľnou čiastkou môžete do urny, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode.

Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a kurzy, pomocou ktorých nevidiaci ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Učia sa na nich, ako bezpečne chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo, pracovať so špeciálne upraveným počítačom s hlasovým výstupom a sebaobslužné činnosti akými sú varenie, upratovanie, osobná hygiena či komunikačné zručnosti.

 

Ďakujeme, že sa stávate súčasťou rodiny Bielej pastelky

 

************************************************************************

************************************************************************

OZNAM K NÁSTUPU DO ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020 (streda) o 8:45 hod

Pred otvorením školského roka sa uskutoční omša vo farskom kostole v obci.

 

V škole bude od 2.9.2020 prebiehať riadne vyučovanie

Dochádzka do školy je povinná!

Prvý týždeň vyučovanie končí 4.vyučovacou hodinou (11:35)

 

Všetky dôležité informácie k nástupu do školy si prosím prečítajte kliknutím na odkaz nižšie:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DEkMMqzlmBkzaENGfRnmUXAd31Tck73o

 

Pred nástupom do školy žiak odovzdá :

1.     Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (nie staršie ako 3 dni – v prípade ak žiak vymešká viac ako 3 dni z vyučovania, toto tlačivo musí zákonný zástupca vypísať znova)

2.     Vyhlásenie a dotazník zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roku

TLAČIVÁ SI MÔŽETE STIAHNUŤ KLIKNUTÍM NA ODKAZ NIŽŠIE (alebo si ich môžete vyzdvihnúť v budeove školy od 26.8.2020):

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WuYMZyacY6Iy7vkkJfNt541Dna0u9gJ

************************************************************************

Pomôcky na vyučovanie

Milí rodičia, v nasledujúcich prílohách nájdete zoznam pomôcok, ktoré budú žiaci využívať na vyučovaní v školskom roku 2020/2021. Pomôcky sú rozdelené podľa ročníkov. Zoznam si stiahnete kliknutím na daný odkaz. 

Odkazy:

1.ročník: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/184tGgNF4rE8Bk1FE78xMb25INrCoaofQ

2.ročník: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EFhPDhH5MGx2A9q_Qwk43JA1a8N6iPyU

3.ročník: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1paMuIL1yQB5Vp8JkIKAgxzYc_IAetsOZ

4.ročník: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ubdLB42IS0jNVqRs8g09hwQCQRpq2h3U

 

ZOZNAMY POMÔCOK SÚ ZVEREJNENÉ AJ NA DVERÁCH BUDOVY ŠKOLY.

************************************************************************

OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

 

 Vážení rodičia budúcich prvákov,

 srdečne Vás pozývame na úvodný triedny aktív 27.8.2020 / štvrtok/o 16,00 v priestoroch ZŠ Kostoľany nad Hornádom.

Program:

 1. Úvodné informácie o školskom roku, nástupe do školy

 2. Informácie o triede, triedna učiteľka, vychovávateľka

 3. Školský klub detí, školská jedáleň – informácie

 4. Rôzne

 5. Diskusia

 6. Záver

Poznámka: Vstup do budovy len v rúšku

************************************************************************

************************************************************************

Aj počas prázdnin sa dá v škole zabaviť. Takto sa hravou formou vzdelávajú naši žiaci v letnej škole :) 

************************************************************************

LETNÁ ŠKOLA

Milí rodičia, milí naši žiaci

naša škola organizuje v termíne od 10.8. do 14.8. letnú školu.
Letná škola sa začína denne od 8.00 hod. a trvá do 14.00 hod. Všetky aktivity v letnej škole sú zdarma.

Za letnú školu sa  n e p l a t í  (obedy, aktivity...). 


Vážení rodičia,
ak máte záujem o letnú školu pre vaše dieťa, môžete ho ešte prihlásiť : meno, priezvisko, na email: admin@zskostnhor.edu.sk

 

PROGRAM LETNEJ ŠKOLY NÁJDETE KLIKNUTÍM NA ODKAZ NIŽŠIE:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sOxJkNNOcUKqVtnTcyg8GFudGFqLAalm

 

Tešíme sa na stretnutie a zábavu v letnej škole !


PaedDr. Jolana Lea Vámosová, riaditeľka školy

************************************************************************

************************************************************************

Denný tábor - 5.deň

V utorok 7.7. nám počasie veľmi neprialo. Aj napriek tomu sme si urobili pekný deň. Namiesto opekačky na lúke, sme netradične piekli špekačky na školskom dvore v altánku. Deti si na špekačkach pochutnali. Aby sme neboli len v škole, obliekli sme pršiplášte a vybrali sa na prechádzku do susednej dediny.

Viac fotiek nájdete v albume kliknutím na odkaz: https://zskostolany.edupage.org/album/#gallery/186

************************************************************************

Denný tábor - 4.deň

V pondelok 6.7 sme s deťmi vyrazili do mesta Prešov vlakom. Pozreli sme sa do parku k Neptúnovej fontáne, zastavili sme sa pri symbole Prešova - koňovi PreMovi. Vysvetlili sme deťom, že niekedy v minulosti dostali Prešovčania označenie "koňáre", pretože v meste sa nachádzal vyhľadávaný žrebčinec. Nakoniec sme si dali v cukrárni zmrzlinu a vybrali sme sa na vlakovú stanicu. Poobede mali deti pripravený program v škole.

Viac fotiek nájdete v albume kliknutím na odkaz: https://zskostolany.edupage.org/album/#gallery/185

************************************************************************

Denný tábor - 3.deň

3.7 sme vyrazili z našej obce historickým autobusom, ktorý bol pre naše deti prekvapením, do Košíc-časť Čermeľ, kde sa nachádza historická detská železnica. Historický vláčik nás odviezol na Alpínku. Tam sme strávili čas v prírode, kde sa deti hrali na preliezkach, stavali hrady a rôzne iné stavby z piesku a trochu sme sa aj prešli. Späť k autobusu nás opäť odviezol historický vláčik. Deti sa z cesty vlakom veľmi tešili a jazdu si naplno užili.

Viac fotiek nájdete v albume kliknutím na odkaz: https://zskostolany.edupage.org/album/#gallery/184

************************************************************************

Denný tábor - 2.deň

Dnes 2.7. sme sa vybrali do susednej dediny Družstevná pri Hornáde a konkrétne do Ekocentra SOSNA. Pre deti bol pripravený dvojhodinový program, v ktorom spoznali rôzne rastliny, stromy a byliny. Z týchto rastlín vyrábali osviežujúci nápoj, pomocou šablón kreslili rôzne druhy vtákov, navštívili Hobití domček a spoznali techniku jeho výroby. Pozorovali hmyz a na záver samozrejme nemohla chýbať zábava na detskom ihrisku.

Viac fotiek nájdete v albume kliknutím na odkaz: https://zskostolany.edupage.org/album/#gallery/183

************************************************************************

Denný tábor- 1.deň

Dnes 1.7.2020 sme odštartovali denný tábor, ktorý sme si pripravili pre našich žiakov. Spoločne s pani učiteľkami počas jedného týždňa navštívia žiaci rôzne miesta v okolí obce. V prvý deň sme navštívili mesto Košice a planetárium v Technickom múzeu. 

Viac fotiek nájdete v albume kliknutím na odkaz: https://zskostolany.edupage.org/album/#gallery/182

************************************************************************

ORGANIZÁCIA DŇA 30.6.2020

8:00 hod - Omša - Kostol Kostoľany nad Hornádom

8:45 hod - Odovzdávanie vysvedčení v triedach

10:00 hod - Ukončenie - odchod žiakov domov

 

Obedy v ŠJ od 11:00 hod - 11:30 hod.

Záujem o obed v tento deň nahláste telefonicky na číslo  +421556981011 alebo na mail: admin@zskostnhor.edu.sk

************************************************************************

Informatívne rodičovské združenie

Važení rodičia, 

srdečne Vás pozývame na informatívne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční:

23.6.2020 od 15:30 do 16:30- prvý, duhý a tretí ročník

24.6.2020 od 12:00 do 14:00- štvrtý ročník

Tešíme sa na stretnnutie s Vami.

************************************************************************

Odovzdávanie učebníc

Žiaci odovzdávajú učebnice v stredu 24.6.2020.

Žiadame rodičov žiakov, ktorí nenavštevujú školu počas júna, aby doniesli učebnice v daný deň do školy alebo ich poslali so žiakmi, ktorí sú na vyučovaní.

UČEBNICE ODOVZDAŤ VYGUMOVANÉ!!!

************************************************************************

Letná vzdelávacia škola

 

Letná vzdelávacia škola otvára svoje brány v AUGUSTE 2020

Termín: od 10.8. – 14.8.2020 (pondelok - piatok), denne od 8.00 –  14.00 hod

Miesto: ZŠ Kostoľany nad Hornádom a blízke okolie

Zameranie letnej školy:

- zážitkové učenie

- učenie formou didaktických hier

- poobedňajšie pohybové aktivity

- tvorivé aktivity – rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, jazykových zručností, matematických schopností, výtvarného a hudobného talentu

 

PRE VŠETKÝCH, KTORÍ CHCÚ ZMYSLUPLNE TRÁVIŤ LETNÉ PRÁZDNINY A NECHCÚ SA NUDIŤ

Termín prihlásenia: do 23.6.2020 (utorok)

 

ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU SI STIAHNETE KLIKNUTÍM NA ODKAZ NIŽŠIE:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FGyBwA-6R9aVsDzJcJqYrKmfpNfls5sD

 

Vyplenú prihlášku poslať na mail: admin@zskostnhor.edu.sk

(podpis môže byť aj nekôr)

 

************************************************************************

************************************************************************

ÚLOHY PRE ŽIAKOV OD 15.6. DO 19.6. 

Milí rodičia a žiaci,

tieto úlohy sú určené len pre žiakov, ktorí nenastúpili 1.6. do školy !!!

Ostatní žiaci budú dostávať úlohy v škole na vyučovaní, prípadne na ONLINE vyučovaní!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Následne sa Vám objaví označenie 14.týždeň - NOVÉ. 

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

************************************************************************

Záujem o letnú školu

Letná škola v trvaní jeden týždeň sa uskutoční po skončení školského roka

denne od  8.00 – 15.00 hod (dátum ešte upresníme)

Zameranie na:

- environmentálne aktivity

- športové aktivity

- kultúrne aktivity

- vzdelávacie aktivity

Poplatok:   20 Eur

Žiakom bude poskytnutý obed.

 

 

Vyplnený dokument (ak ste ho nevypĺňali v zrkadielku) zašlite na mail školy: admin@zskostnhor.edu.sk

 

************************************************************************

OZNAM

Od pondelka 8.6.2020 končí online vyučovanie.

Žiaci budú pracovať s úlohami, ktoré sú pripravené na webovej stránke školy na každý týždeň. Tie je potrebné po vypracovaní doručiť do ZŠ triednej pani učiteľke.

************************************************************************

************************************************************************

 ÚLOHY PRE ŽIAKOV OD 1.6. DO 5.6. 

Milí rodičia a žiaci,

tieto úlohy sú určené len pre žiakov, ktorí nenastúpia 1.6. do školy a taktiež nebudú pripojení na ONLINE vyučovanie !!!!

Ostatní žiaci budú dostávať úlohy v škole na vyučovaní, prípadne na ONLINE vyučovaní!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Následne sa Vám objaví označenie 12.týždeň - NOVÉ. 

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

************************************************************************

DÔLEŽITÝ OZNAM K NÁSTUPU DO ŠKOLY!!!

Vážení rodičia,

 

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  sa dňom 1.6.2020 otvoria brány škôl a školských klubov na školách. Pred nástupom do školy každý žiak predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie predkladá žiak po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.

 

Vyplnené a podpísané vyhlásenie je potrebné poslať alebo doniesť v prvý deň nástupu do školy.

 

Odkaz na stiahnutie čestného vyhlásenia:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VKE2UzFjsTkcDpFtt0i9HEan3fbqjoCo

 

 

************************************************************************

! ÚLOHY PRE ŽIAKOV 

OD 25.5. DO 29.5 !

Milí rodičia a žiaci,

úlohy si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Následne sa Vám objaví označenie 11.týždeň - NOVÉ. 

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1.ročníksaboloka@centrum.sk

2.ročník - monikascepitova@gmail.com

3.ročník - vamosova@centrum.sk

4. ročník - mirovit@centrum.sk

************************************************************************

!!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

Zisťovanie záujmu o nástupe do školy od 1.6.2020

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 18. mája 2020 sa školy otvárajú od 1. júna 2020.

Zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi môžu rozhodnúť, v akom režime bude vyučovanie prebiehať.

Rozhodnutie  nastúpiť do školy od 1. júna 2020 je dobrovoľné a v plnej zodpovednosti  zákonných zástupcov.

 

Dotazník je potrebné vyplniť aj vtedy, ak žiak do školy nenastúpi. 

 

Dotazník zasielame na email rodiča, ale bude prístupný aj na webe školy. Najlepšie je vyplniť obratom.

Prosíme ho vyplniť najneskôr do pondelka 25.5.2020 do 8.00 hod. a poslať na mailovú adresu triednej učiteľky.

Žiadame Vás o dodržanie termínu.

 

Až keď zistíme, koľko detí má záujem do školy nastúpiť, môžeme Vás o organizácii vyučovania informovať detailne.

Z našej strany prebiehajú prípravy na návrat do školy.

 

Zabezpečujeme:
- hygienické opatrenia

- výchovno-vzdelávací proces

 

Ďalšie podrobnosti o organizácii vyučovania budú zverejnené v priebehu budúceho týždňa na webe školy a budú Vám zaslané na Vami uvedené emailové adresy. 

 

Odkaz na stiahnutie dotazníka:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14Dwzl9rmAcO0TKlkZaFHrS4oy-amUVFP

 

Ďakujeme za porozumenie.

S pozdravom 

PaedDr. Jolana Lea Vámosová, RŠ

 

************************************************************************

OZNAM

 

V súvislosti s otvorením školy od 1.6.2020 Vás prosíme o pravidelné sledovanie stránky školy, kde Vás budeme čoskoro informovať o podrobnostiach týkajúcich sa nástupu žiakov do školy.

 

 S pozdravom                                       

PaedDr. Jolana Lea Vámosová, RŠ

 

************************************************************************

Oznam o zmene hodnotenia žiakov ZŠ v školskom roku 2019/2020

 

Vážení rodičia,

 na základe Usmernenia MŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl počas mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách  zo dňa 20.4.2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade (per rollam) zo dňa 12.5.2020,sa hodnotenie žiakov na našej škole bude realizovať nasledovne :

1. Počas prerušeného vyučovania sa priebežné hodnotenie nerealizuje formou klasifikácie. Hodnotenie žiaka má motivačný a  podporný charakter a zohľadní sa aj sebahodnotenie žiaka.

 2. Podkladmi na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov tohto slovného hodnotenia v čase aktuálnej mimoriadnej situácie môžu byť projekty, riešenia rôznych úloh a zadaní, samostatné práce spracované žiakmi počas domácej prípravy. Učiteľ ich bude získavať najmä z odoslaných domácich úloh, z online vyučovania, z rozhovorov  so žiakmi, mailovej komunikácie so žiakmi a ich rodičmi ako aj z vyhodnotenia online testov.

3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať písanie kontrolných písomných prác, ktoré vyplývajú zo  štátneho vzdelávacieho programu.

 4. Záverečné (celkové) hodnotenie všetkých predmetov v 1. ročníku sa v čase aktuálnej mimoriadnej situácie bude realizovať formou slovného hodnotenia (dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky) a komentovaným slovným hodnotením.

5. Spôsob hodnotenia v jednotlivých predmetoch 2. – 4. ročníka je nasledovný:

Predmety:

 

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Matematika

Vlastiveda

Prírodoveda

Prvouka

 

sa budú klasifikovať známkou

 

 

 

Predmety:

 

Etická výchova

Náboženská výchova

Informatická výchova

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Pracovné vyučovanie

Telesná a športová výchova

 

sa hodnotiť nebudú

 

6.  Predmety uvedené v predchádzajúcom bode sa na vysvedčení a v katalógovom liste, v zmysle čl. 3 ods. 13 Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy z 1.5.2011, uvedie namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:

a) absolvoval/a - ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu, reagoval na zadané úlohy, prejavil tvorivosť a iniciatívu, bol schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa a neprejavia sa podstatné medzery;

 b) neabsolvoval/a - ak sa žiak aktívne nezúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu, nereagoval na zadané úlohy ani po upozornení učiteľa, nebude vedieť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa a aj pred prerušením vyučovania nedokázal uspokojivo pracovať

 

 PaedDr. Jolana Lea Vámosová, RŠ

************************************************************************

! ÚLOHY PRE ŽIAKOV 

OD 18.5. DO 22.5 !

Milí rodičia a žiaci,

úlohy si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Následne sa Vám objaví označenie 10.týždeň - NOVÉ. 

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1.ročníksaboloka@centrum.sk

2.ročník - monikascepitova@gmail.com

3.ročník - vamosova@centrum.sk

4. ročník - mirovit@centrum.sk

************************************************************************

Milí naši žiaci,

pomaly si zvykáme na nový spôsob učenia sa, ale aj tak si myslím, že toto učenie nie je celkom to, čo v škole.

Musím však pochváliť to ako sa pekne snažíte, ako pracujete aj mimo online vyučovania, niektorí ste sa stali samostatnejší, niektorí húževnatejší, niektorí pozornejší, lebo ste boli  odkázaní  viac sami na seba. Páči sa mi to.  Zvykli ste si na pravidelný ranný začiatok vyučovania. Je úžasné sledovať, akí ste zdatní v zdolávaní technických problémov. Našťastie ich nebolo veľa.

Na druhej strane niektorí  musia viac pridať a uvedomiť si, že sa každý učí sám pre seba a výsledné hodnotenie vašej práce závisí od každého z vás, nie od toho akým spôsobom sa učíme, nie od pani učiteľky ani od mamky a od ocka. Nevyhovárajme sa na to aké to máme ťažké, a aké ďalšie okolnosti nám nedovolili učiť sa tak, ako by sme si priali.

Blíži sa koncoročné hodnotenie, čas je neúprosný. Veľmi by som si priala, aby pre každého z vás bolo čo najlepšie, aby vás táto nečakaná situácia posunula niekam v pozitívnom zmysle. V živote ešte zažijete mnohé nečakané situácie, s ktorými sa budete musieť popasovať podobne ako s tou terajšou. Verím, že z nej vyjdeme všetci silnejší,  že si budeme viac veriť a pochopíme, že aj ťažšie situácie sa v živote dajú zvládnuť, keď veľmi chceme.

Tak, nech to dopadne čo najlepšie vo váš prospech. Ešte musíte  chvíľu vydržať, nepovoľovať hlavne teraz pár týždňov pred koncom.

Držím vám všetkým palce.

PaedDr.  Jolana Lea Vámosová

riaditeľka školy

 

************************************************************************

! ÚLOHY PRE ŽIAKOV 

OD 11.5. DO 15.5 !

Milí rodičia a žiaci,

úlohy si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Tam sa Vám objaví označenie 9.týždeň - NOVÉ. 

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1.ročníksaboloka@centrum.sk

2.ročník - monikascepitova@gmail.com

3.ročník - vamosova@centrum.sk

4. ročník - mirovit@centrum.sk

************************************************************************

************************************************************************

! ÚLOHY PRE ŽIAKOV NA DVA TÝŽDNE

OD 27.4. DO 7.5 !

Milí rodičia a žiaci,

úlohy si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Tam sa Vám objaví označenie 7. a 8.týždeň - NOVÉ. V tomto priečinku sa nachádzajú nové úlohy vo forme word dokumentu alebo PDF. Stiahnete si zoznam úloh, prípadne pracovné listy.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1.ročníksaboloka@centrum.sk

2.ročník - monikascepitova@gmail.com

3.ročník - vamosova@centrum.sk

4. ročník - mirovit@centrum.sk

************************************************************************

Aj druháci sa učia z domu - online vyučovanie

Aj v druhom ročníku sa vyučuje online. Žiaci, spoločne so svojou pani učiteľkou zvládajú rôzne výpočty na matematike, osvojujú si nové učivo zo slovenského jazyka a objavujú nové témy z prvouky. Telefonovanie prostredníctvom videohovoru sa im páči a veľmi ich potešilo, že sa môžu opäť vidieť aspoň cez počítač. Veríme, že sa čo najskôr stretneme všetci spolu v škole.

************************************************************************

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia budúcich prváčikov, 

pripravili sme pre Vás stručný prehľad informácií:

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2020 šesť rokov. (Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Rovnako v prípade, ak chcete Vaše dieťa zapísať predčasne.) 

 

"Zapísať dieťa do I. ročníka je možné naďalej - do 30.apríla 2020."

 

 

Dieťa môžete zapísať:

1.elektronicky prihláška na web stránke školy (elektronickú prihlášku nájdete v ľavej časti menu - posledný riadok. Po kliknutí sa Vám otvorí ponuka. Kliknete na zelené políčko Vyplniť novú prihlášku - po vyplnení všetkých údajov sa táto prihláška automaticky načíta do systému)

 

2.emailom- prihláška (PDF) - prihlášku nájdete kliknutím na tento odkaz:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Rr_cXrEi9BhKJChEmaP60CRenUrtIbC 

Vyplnenú prihlášku zašlete na admin@zskostnhor.edu.sk 

 

 

ĎAKUJEME za dôveru, tešíme sa na Vás.

Po kliknutí na  odkaz nižšie sa Vám zobrazia všetky dokumenty, ktoré sú potrebné k zápisu. Môžete si ich stiahnuť, doma vyplniť a zaslať na mailovú adresu školy admin@zskostnhor.edu.sk Ak takúto možnosť nemáte, dokumenty sa neskôr vyplnia v škole.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xjbty_gWTIjm9zQZizFDNpzq5HV0LiA_

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

 

 1. Žiadosť o zápis dieťaťa do ročníka
 2. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
 3. Žiadosť o povolenie povinnej šk. doch. v zahraničí
 4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
 5. Prihláška na ETV/NBV
 6. Dotazník o dieťati

************************************************************************

OZNAM PRE RODIČOV

Veci, ktoré žiakom ostali v škole, si môžu rodičia vyzdvihnúť dňa:

27.4.2020 (pondelok) a 28.4.2020 (utorok)

Čas: od 9.00 - do 11.00 hod.

Preberanie vecí bude prebiehať s dodržiavaním hygienických nariadení (povinné rúško a ochranné rukavice)

************************************************************************

! ÚLOHY PRE ŽIAKOV NA TÝŽDEŇ

OD 20.4. DO 24.4 !

Milí rodičia a žiaci,

vyučújuce pre Vás pripravili úlohy na nasledujúci týždeň. Úlohy si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy.

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Tam sa Vám objaví označenie 6.týždeň - NOVÉ. V tomto priečinku sa nachádzajú nové úlohy vo forme word dokumentu alebo PDF. Stiahnete si zoznam úloh, prípadne pracovné listy.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

V prípade, ak by nastali nejaké problémy a nešlo stiahnúť alebo otvoriť odkaz ma kontaktujte na mail: monikascepitova@gmail.com

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1.ročníksaboloka@centrum.sk

2.ročník - monikascepitova@gmail.com

3.ročník - vamosova@centrum.sk

4. ročník - mirovit@centrum.sk

************************************************************************

Učíme z domu 

 

Domáce vzdelávanie na Slovensku nie je niečo bežné. Nová situácia si však od nás vyžaduje, aby sme sa jej čo najskôr prispôsobili. V aktuálnej situácii je online vzdelávanie cestou k tomu, aby si žiaci mohli precvičiť učivo a nadobudnúť nové vedomosti v pohodlí domova.

      Učenie cez videohovor je pre nás nové. Niektorí sa ešte obávajú, niektorí sú ešte trochu hanbliví, ale všetci sme radi, že sa počujeme, vidíme, rozprávame sa, aj keď to nie je ideálne.

      Ďakujeme touto cestou rodičom našich žiakov, že s nami spolupracujú, umožňujú svojim deťom prístup na internet a pomáhajú nám vyučujúcim zvládnuť  domáce vzdelávanie.

kolektív školy

************************************************************************

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia budúcich prváčikov, 

pripravili sme pre Vás stručný prehľad informácií:

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2020 šesť rokov. (Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Rovnako v prípade, ak chcete Vaše dieťa zapísať predčasne.) 

 

"Zapísať dieťa do I. ročníka je možné naďalej - do 30.apríla 2020."

 

 

Dieťa môžete zapísať:

1.elektronicky prihláška na web stránke školy (elektronickú prihlášku nájdete v ľavej časti menu - posledný riadok. Po kliknutí sa Vám otvorí ponuka. Kliknete na zelené políčko Vyplniť novú prihlášku - po vyplnení všetkých údajov sa táto prihláška automaticky načíta do systému)

 

2.emailom- prihláška (PDF) - prihlášku nájdete kliknutím na tento odkaz:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Rr_cXrEi9BhKJChEmaP60CRenUrtIbC 

Vyplnenú prihlášku zašlete na admin@zskostnhor.edu.sk 

 

 

ĎAKUJEME za dôveru, tešíme sa na Vás.

Po kliknutí na  odkaz nižšie sa Vám zobrazia všetky dokumenty, ktoré sú potrebné k zápisu. Môžete si ich stiahnuť, doma vyplniť a zaslať na mailovú adresu školy admin@zskostnhor.edu.sk Ak takúto možnosť nemáte, dokumenty sa neskôr vyplnia v škole.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xjbty_gWTIjm9zQZizFDNpzq5HV0LiA_

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

 

 1. Žiadosť o zápis dieťaťa do ročníka
 2. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
 3. Žiadosť o povolenie povinnej šk. doch. v zahraničí
 4. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
 5. Prihláška na ETV/NBV
 6. Dotazník o dieťati

*********************************************

Sme doma, učíme sa doma

 

Zopár inšpirácii na trávenie voľného času.

 Všetky tieto stránky sú momentálne sprístupnené bezplatne.

 

https://www.matika.in/sk/

https://www.viemematiku.sk/

https://www.viemeposlovensky.sk/

https://www.viemepoanglicky.sk/

https://www.viemeponemecky.sk/

https://www.viemeprogramovat.sk/

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika

https://www.gramar.in/sk/

http://www.supermatematika.wbl.sk/Interaktivne-cvicenia.html

http://www.slovencina.vselico.com/monitor/index.html

http://matematika.truni.sk/cvicenia

 

Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku.

 

Na tejto stránke nájdete všetky informácie:

 • termíny
 • nápady pre rodičov ako vzdelávať doma

 Viac na: www.ucimenadialku.sk

 

*********************************************

*********************************************

Važení rodičia!

 

Elektronická prihláška k zápisu do     1. ročníka je pripravená na vyplňovanie.

Elektronickú prihlášku nájdete v ľavej časti menu - posledný riadok. Po kliknutí sa Vám otvorí ponuka. Kliknete na zelené políčko Vyplniť novú prihlášku - po vyplnení všetkých údajov sa táto prihláška automaticky načíta do systému.

*********************************************

! ÚLOHY PRE ŽIAKOV NA DVA TÝŽDNE

OD 6.4. DO 17.4 !

Milí rodičia a žiaci,

vyučújuce pre Vás pripravili úlohy na nasledujúce dva týždne, keďže budú veľkonočné prázdniny. Úlohy si nájdete v priečinkoch pre daný ročník. Priečinky si pravidelne kontrolujte, môže sa stať že vyučujúca doplní ďalšie úlohy.

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Tam sa Vám objaví označenie 4. a 5.týždeň - NOVÉ. V tomto priečinku sa nachádzajú nové úlohy vo forme word dokumentu alebo PDF. Stiahnete si zoznam úloh, prípadne pracovné listy.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

V prípade, ak by nastali nejaké problémy a nešlo stiahnúť alebo otvoriť odkaz ma kontaktujte na mail: monikascepitova@gmail.com

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1.ročníksaboloka@centrum.sk

2.ročník - monikascepitova@gmail.com

3.ročník - vamosova@centrum.sk

4. ročník - mirovit@centrum.sk

 

*********************************************

Rozhodnutie ministra školstva !!!

Na základe rozhodutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením repiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v dôsledku ochrany zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení  toto rozhodutie a rozhodlo, že

 

PRERUŠUJE aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30.3.2020 do odvolania!

Celé znenie si môžete prečítať po kliknutí na tento odkaz:

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

*********************************************

! ÚLOHY PRE ŽIAKOV NA TÝŽDEŇ

OD 30.3. DO 3.4. !

Milí rodičia a žiaci,

vyučújuce pre Vás pripravili úlohy na nasledujúci týždeň. Úlohy si nájdete v priečinkoch pre daný ročník.

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Tam sa vám objaví označenie 3.týždeň - NOVÉ. V tomto priečinku sa nachádzajú nové úlohy vo forme word dokumentu alebo PDF. Stiahnete si zoznam úloh, prípadne pracovné listy.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

V prípade, ak by nastali nejaké problémy a nešlo stiahnúť alebo otvoriť odkaz ma kontaktujte na mail: monikascepitova@gmail.com

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1.ročníksaboloka@centrum.sk

2.ročník - monikascepitova@gmail.com

3.ročník - vamosova@centrum.sk

4. ročník - mirovit@centrum.sk

 

*********************************************

Blahoželanie ku Dňu učiteľov

Ďakujem všetkým mojim kolegyniam, kolegovi a ostatným zamestnancom školy za ich každodennú obetavú prácu a zato, že ste sa rozhodli venovať svoje sily, vedomosti a srdce deťom. Vašu prácu si vážim.

Prajem všetkým pevné  zdravie, vnútornú silu, nevyčerpateľné množstvo tvorivých nápadov  v ďalšej náročnej práci  a potešenie pri svojich blízkych.

PaedDr. Jolana Lea Vámosová

riaditeľka školy

*********************************************

Zápis detí do základnej školy pre školský rok 2020/2021

Zápis detí do prvého ročníka na našej ZŠ pre školský rok 2020/2021 sa má uskutočniť  1. a 2. apríla 2020.

Vzhľadom na prerušenie vyučovania na základných školách a vývoj epidemiologickej situácie zatiaľ nemáme informácie a usmernenie Ministerstva školstva SR, či termín zápisov bude zachovaný  alebo či sa termín zápisu presunie.

O rozhodnutí MŠ SR vás budeme včas informovať.

Zápis do prvého ročníka bude prebiehať aj elektronickou formou.

*********************************************

Internetové stránky na precvičovanie učiva

Milí rodičia, pripájame internetové stránky, kde si môžete precvičovať učivo podľa ročníka

https://www.matika.in/sk/#2

https://www.gramar.in/sk/ 

https://viki.iedu.sk/landing 

https://eduworld.sk/

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk - AKTIVAČNÝ KÓD: ucimesadoma

https://moj.kozmix.sk/ - AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php 

Môžete sledovať v TV na dvojke reláciu ŠKOLSKÝ KLUB každý deň od 9:15 do 10:00 alebo si to pozrieť v archíve https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15668 

*********************************************

! ÚLOHY PRE ŽIAKOV NA TÝŽDEŇ

OD 23.3. DO 27.3 !

Milí rodičia a žiaci,

vyučújuce pre Vás pripravili úlohy na nasledujúci týždeň. Úlohy sú rozdelené na konkrétne dni.

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom, tak ako minulý týždeň. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník. Tam sa vám objaví označenie 2.týždeň - NOVÉ. V tomto priečinku sa nachádzajú nové úlohy vo forme word dokumentu alebo PDF. Stiahnete si zoznam úloh, prípadne pracovné listy.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

V prípade, ak by nastali nejaké problémy a nešlo stiahnúť alebo otvoriť odkaz ma kontaktujte na mail: monikascepitova@gmail.com

 

Vypracované úlohy zasielať na maily:

1.ročníksaboloka@centrum.sk

2.ročník - monikascepitova@gmail.com

3.ročník - vamosova@centrum.sk

4. ročník - mirovit@centrum.sk

*********************************************

! DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV !

Z dôvodu uzatvorenia škôl v celej Slovenskej republike, vyučujúce našej školy zabezpečili úlohy na domácu prácu pre žiakov, pretože je to nútené voľno a žiaci sa musia pripravovať, ako keby chodili do školy.

 Keďže žiaci majú úlohy vypracovávať každý deň, je potrebné, aby vypracované úlohy boli kontrolované. Rodičia (žiaci),  môžu zasielať vypracované úlohy každý deň na mailové adresy vyučujúcich (nie všetky úlohy naraz,ale postupne, ako ich vypracovávajú)  a v čase od 9.00 do 12.00 hod môžu vyučujúcu v prípade potreby aj kontaktovať na mailové adresy (v tomto čase budú vyučujúce reagovať na Vaše maily -  tie sú zverejnené pod týmto textom).

Maily s úlohami, ktoré budete zasielať, budú vyučujúcej slúžiť ako spätná väzba o domácej príprave. Vyučujúca bude úlohy kontrolovať a ma právo tieto úlohy klasifikovať a získaná známka bude platná a súčasťou klasifikácie žiaka.

Úlohy môžete odfotiť mobilom alebo preskenovať v tlačiarni. Podmienka je, aby boli snímky čitateľné!!

Kontaktné maily na zasielanie úloh:

1.ročníksaboloka@centrum.sk

2.ročník - monikascepitova@gmail.com

3.ročník - vamosova@centrum.sk

4. ročník - mirovit@centrum.sk

 

*********************************************

!!! ZADANIE DOMÁCICH ÚLOH !!!

Vážení rodičia,

vzhľadom na vzniknutú situáciu a dvojtýždňové uzatvorenie škôl, sme vytvorili zoznam domácich úloh pre každý ročník, ktoré žiadame, aby Vaše deti vypracovali počas mimoriadneho voľna!

Domáce úlohy si môžete STIAHNÚŤ na odkaze, ktorý je uvedený pod týmto textom. Po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí stránka, kde si vyberiete konkrétny ročník a vo forme word dokumentu si stiahnete zoznam úloh, prípadne pracovné listy.

 

Odkaz na domáce úlohy:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dJIhb7YLqKJ8LQYkTuDCNyZ-EjdjHj7z

V prípade, ak by nastali nejaké problémy a nešlo stiahnúť alebo otvoriť odkaz ma kontaktujte na mail: scepitova@centrum.sk

*********************************************

! DÔLEŽITÝ OZNAM !

Predĺženie prázdnin na školách: 

Ministerstvo školstva po zasadnutí krízového štábu prijalo v súvislosti so šírením koronavírusu tieto opatrenia:

- zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení na dva týždne - od pondelka 16.marca 2020 do piatka 27.marca 2020 vrátane.

Vyučovanie sa začne v pondelok 30.3.2020 (pokiaľ nedôjde k predĺženiu).

- zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier a aquaparkov

- vlaky premávajú v prázdninovom režime 

- autobusové spojenie je obmedzené

- cez víkend sa budú dať nakúpiť len potraviny a drogéria, otvorené budú aj lekárne

- všetci, ktorí sa vracajú zo zahraničia idú do povinnej domácej 14 dňovej karantény

- zatvorenie kostolov

 

Ďalej je dôležité:

- umývať si ruky minimálne 20 sekúnd

- dodržiavať odstupy pri osobnom kontakte (1 - 4 m)

- nenavštevovať miesta s vysokou koncentráciou ľudí

Na web stránke školy nájdete všetky ďalšie inštrukcie, zmeny a nové informácie.

 

*********************************************

Usmernenie ministerky školstva vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

(platné od 12.3.2020):

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

*********************************************

OZNAM

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy z dôvodu preventívnych opatrení sa prerušuje vyučovanie od 12.3.2020 do 13.3.2020. Vyučovanie začne 16.3.2020.

*********************************************

OZNAM O ŠKD

 

Pozor!

Zmena v platbe poplatku za ŠKD!

 

Nové číslo účtu: SK7509000000005156668421

 

*********************************************

POZOR ZMENA !

 

V nadväznosti na aktuálne usmernenia vydané MŠVVaŠ SR, MZ SR, MV SR- Ústredného krízového štábu SR a odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu pre školy a školské zariadenia sa deň otvorených dverí sa presúva na iný termín. O náhradnom termíne Vás budeme informovať na našej webovej stránke a plagátoch.

*********************************************

 

MIMORIADNY OZNAM !

Riaditeľka ZŠ v zmysle pokynov Ministerstva školstva VVaŠ SR a hlavného hygienika SR v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom vydáva toto usmernenie (pre zobrazenie celého usmernenia kliknite na odkaz):

Usmernenie hlavného hygienika:

https://www.minedu.sk/data/att/15927.pdf

Usmernenie z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (aktualizované 10.3.2020):

https://mskostolany.webnode.sk/_files/200007180-01c1501c18/usmernenie3_koronavirus.pdf

 

Prosíme rodičov:

 • aby viedli deti k častému umývaniu rúk  a jeho správnej technike,
 • aby žiaci nosili papierové hygienické vreckovky
 • aby dieťa, ktoré javí známky ochorenia, zostalo doma
 • aby neposielali do školy žiakov s príznakmi respiračného onemocnenia
 • aby sledovali zdravotný stav detí, ktoré sa vrátili z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu v domácom prostredí

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

*********************************************

Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli v našom mene, aj v mene košického útulku, POĎAKOVAŤ všetkým rodičom a žiakom, ktorí sa zapojili a prispeli rôznymi vecami, piškótami a granulami do zbierky "pomoc útulku pre psíkov." Zbierka mala veľký úspech a sme radi, že sme aj my v našej škole mohli pomôcť psíkom.

*********************************************

POZOR ZMENA !

 

V nadväznosti na aktuálne usmernenia vydané MŠVVaŠ SR, MZ SR, MV SR- Ústredného krízového štábu SR a odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu pre školy a školské zariadenia sa deň otvorených dverí sa presúva na iný termín. O náhradnom termíne Vás budeme informovať na našej webovej stránke a plagátoch.

*********************************************

Oznam

Dňa 20.1.2020 (štvrtok) na 4. a 5 vyučovacej hodine sa bude konať školské kolo -  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

Po skončení žiaci pokračujú v ŠKD

*********************************************

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Prispieť psíkom môžete aj na účet v Slovenskej sporiteľni na číslo:

Číslo účtu: 0443423053/0900

IBAN: SK45 0900 0000 0004 4342 3053

BIC: GIBASKBX

*********************************************

POZOR ZMENA !!!

Vo štvrtok je ŠKD normálne v prevádzke. Do knižnice sa ide v piatok 7.2.2020 - v tento deň nebude ŠKD v prevádzke!

*********************************************

Vážení rodičia

V pondelok 3.2.2020 budú mať žiaci POLROČNÉ PRÁZDNINY. Do školy nastúpia 4.2.2020.

*********************************************

Prvú a druhú hodinu budeme hodnotiť polročnú prácu žiakov a odovzdáme vysvedčenie.

*********************************************

 

15.1.2020 – 15.2.2020 Zbierka pre útulok

Aj psíky majú svoje práva a hlavne právo na život. Nie každý psík však dostane lásku od ľudí a preto často končí v útulku. Preto sme sa v našej škole rozhodli, že aj my pomôžeme zvieratkám v útulku. Celý mesiac od 15.1.2020 do 15.2.2020 budeme v škole robiť zbierku vecí pre útulok zvierat v Prešove a Košiciach.

Čím môžeš pomôcť?  Stačí, ak doma nájdeš tieto veci:

 • Staré deky
 • Staré oblečenie (svetre, mikiny, tričká)
 • Staré posteľné oblečenie
 • Handry
 • Misky, ktoré už doma nepoužívate
 • alebo detské piškóty

 

Každou takouto maličkosťou pomôžeš zvieratkám v útulku, aby sa v zime mali aspoň trochu lepšie.

(veci ktoré donesieš odovzdaj pani učiteľke Monike Ščepitovej)

 

Ďakujeme za každú pomoc 

 

*********************************************

MIMORIADNY

OZNAM

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, je vyučovanie od     21.januára 2020 do 24.januára 2020 PRERUŠENÉ z dôvodu vysokej absencie žiakov školy zo zdravotných dôvodov.

Vyučovanie sa opäť začne v pondelok   27. januára 2020.

ŠKD a ŠJ nie sú v prevádzke.

Návšteva v knižnici sa presúva na náhradný termín.

 

Rodičovské združenie bude dňa

27. januára 2020 o 16:00 hod. (pondelok).

*********************************************

Bábkové divadlo

Žiaci 1. - 4. ročníka sa dňa 17.1.2020 (piatok) zúčastnia bábkohereckého predstavenia SLONÍK v Bábkovom divadle v Košiciach.

Doprava: objednaný autobus z bábkového divadla.

Čas odchodu: 8:10 hod. od ZŠ.

Po návrate z divadla sa pokračuje vo vyučovaní.

 

*********************************************

Vážení návštevníci našej web stránky heart


V mene kolektívu všetkých zamestnancov
ZŠ Kostoľany nad Hornádom Vám želáme v novom roku 2020 pevné zdravie,
mnoho lásky, veľa energie a pracovných úspechov, nech Vám prinášajú šťastieVaše deti.
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu a ceňme si to, čo má naozaj v
živote hodnotu.
Prajeme pokoj v rodine a všetko to po čom túžite.

*********************************************

Vianočné prázdniny

Milí žiaci a rodičia, vianočné prázdniny začínajú 23. decembra 2019 (pondelok) a končia 7. januára 2020 (utorok). V škole sa opäť stretneme 8. januára 2020 (streda).

*********************************************

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

*********************************************

Kostolianske Vianoce

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame v sobotu 14.12.2019 o 14:30 na vianočné trhy spojené s kultúrnym programom detí MŠ a žiakov našej základnej školy. Príďte stráviť sobotnajší predvianočný deň k nám. Budú na Vás čakať adventné trhy s rôznymi vianočnými výrobkami, pochutnať si môžete na kapustnici, varenom víne, medovine a pozrieť si program, ktorý si pre Vás pripravili Vaše deti spolu s pani učiteľkami. 

Tešíme sa na Vás

 

*********************************************

 VŠETKOVEDKO

Dňa 28.11.2019 sa konala celoslovenská súťaž Všetkovedko, v ktorej súťažilo 22000 žiakov z celého Slovenska. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy a to štyria druháci, štyria tretiaci a dvaja štvrtáci. Tešíme sa na výsledky, ktoré budú zverejnené na stránke www.vsetkovedko.sk dňa 20.12.2019.

 

*********************************************

Prebiehajúce súťaže na našej škole

Pozývame všetkých žiakov zapojiť sa do týchto súťaží:

 

ZBER VIEČOK Z JOGURTOV SABI

je potrebné zbierať hliníkové viečka z jogurtov SABI

čisté ich priniesť do školy

odovzdať p. Sabolovej

najlepší zberači budú odmenení

 

ZBER PAPIERA

zúčatniť sa môžu žiaci 1.- 4. ročníka

zbalený papier zviazať a označiť menom

odovzdať do školy, p. Medvecovej

priebežné váženie bude zverejnené vo vestibule školy

najlepší zberači budú odmenení

 

*********************************************

 

TÝŽDEŇ TOLERANCIE 18.11.2019 – 22.11.2019

V tomto týždni budeme v škole tolerovať odlišnosti a netradičné prvky na vašom výzore. Môžete si napríklad nafarbiť pramienok vlasov, dať si potrhané džínsy alebo prísť v nadrozmernom tričku, či v starých teplákoch. Fantázií sa medze nekladú. Zároveň absolvujeme rôzne aktivity zamerané na toleranciu rôznych rás, náboženstiev a podobne.

118.11.2019 je BIELY  DEŇ – Podaj pomocnú rukubeseda o tom, že si máme navzájom pomáhať, hlavne ľuďom s nejakým postihnutím. Aktivita: deti si obkreslia svoju ruku, strihaním, lepením a kreslením si ju vyzdobia.

19.11.2019 je MODRÝ  DEŇ – Modrá planétažiaci si pripomenú vhodnými aktivitami význam vody pre život, ako šetríme s vodou, kolobeh vody v prírode.

20.11.2019 je ČERVENÝ DEŇ– Daruj zo srdca čo môžeme darovať druhým okrem darov. Aktivita: na červené srdce žiaci budú lepiť z pásikov papiera slová ako láska, ochota, pomoc, úcta, rešpekt, prijať, znášať....

21.11.2019 je ŽLTÝ  DEŇ – Slnko svieti pre všetkýchbeseda s témou na Zemi žijú ľudia rôznej farby pleti, význam priateľstva a kamarátstva, tolerancia, intolerancia. Aktivita: žiaci vytvoria slnko podľa vlastnej fantázie alebo tričko priateľstva

22.11.2019 je ZELENÝ DEŇ – Rešpektuj prírodu – žiaci v knihách a na internete hľadajú živočíchy, ktorým hrozí vyhynutie, rozprávajú sa o lese, ako pľúcach našej zeme a prečo je dôležitá recyklácia.

*********************************************

*********************************************

INFORMATÍVNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Dňa 19.11.2019 sa uskutoční
informatívne rodičovské združenie
vo všetkých triedach

v čase od 15.00 do 16.00 hod.

*********************************************

Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule

 

Odhalenie pamätnej tabule

Matylde Pálfyovej

Základná škola Kostoľany nad Hornádom

 

8.11.2019 (piatok) o 14:00 hod.

*********************************************

Rodičovské združenie

Dňa 3.10.2019 (štvrtok) sa uskutočnia triedne rodičovské združenia, na ktoré vás srdečne pozývame. Konajú sa od 15.30 do 17.00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

*********************************************

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

 

Kliknutím na odkaz nižšie sa zobrazí kompletná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

http://skola.kostolany.sk/wp-content/uploads/2019/10/Sp%C3%A1va-o-VVV-za-%C5%A1k.-rok-2018-2019-V%C3%A1mosov%C3%A1-1.pdf

*********************************************

Prebiehajúce súťaže na našej škole

Pozývame všetkých žiakov zapojiť sa do týchto súťaží:

ZBER VIEČOK Z JOGURTOV SABI

 • je potrebné zbierať hliníkové viečka z jogurtov SABI
 • čisté ich priniesť do školy
 • odovzdať p. Sabolovej
 • najlepší zberači budú odmenení

 

MAKSÍK

 • súťaž prebieha v piatich kolách
 • odovzdať poplatok v škole 9,5 eur do konca spetembra 2019 p. Sabolovej
 • riešime úlohy z matematiky
 • pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ

 

ZBER PAPIERA

 • zúčatniť sa môžu žiaci 1.- 4. ročníka
 • zbalený papier zviazať a označiť menom
 • odovzdať do školy, p. Medvecovej
 • priebežné váženie bude zverejnené vo vestibule školy
 • najlepší zberači budú odmenení

 

*********************************************

Oznam

Prosíme rodičov detí, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima, aby túto skutočnosť nahlásili na Obecnom úrade v Kostoľanoch nad Hornádom, pre účely poskytnutia dotácií z ÚPSVaR.

 

*********************************************

Čo potrebujú prváci do školy?

Všetky veci označiť menom.

Všetky učebnice a zošity obaliť!

Školské potreby:

 • 10 ks – zošity č. 511 bez pomocnej linajky aj s pomocnou linajkou (5+5ks)
 • 4 zošity č. 512
 • malý slovník č. 624
 • 3 ks ceruzka mäkká č. 2
 • guma obyčajná,
 • peračník,
 • aktovka,
 • trojhranné farbičky – 12 farieb
 • strúhadlo so zásobníkom
 • atramentové pero – 2 ks – najlepšie zn. TORNADO alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička
 • doska malá ( na zošity), doska veľká (na Šlabikár)

Potreby na výtvarnú výchovu:

 • staršie tričko alebo zástera,
 • 20 ks výkres A4,
 • 10 ks výkres A3,
 • sada farebných papierov + farebný papier lepiaci (sada)
 • 2 ks lepidlá v tyčinke, jedno budú nosiť v peračníku po celý školský rok,
 • vodové farby + 2 ks okrúhle štetce, tenký a hrubý
 • temperové farby + 2 ks ploché štetce tenký a hrubý
 • paleta na temperové farby
 • pohár na vodu – plastový,
 • handrička,
 • nožnice s guľatým hrotom,
 • škatuľa od topánok alebo plastový box (napísať meno)
 • plastelína (plastová podložka na prácu s plastelínou A3)
 • gumený obrus
 • mastný pastel – voskovky

Telesná výchova:

 • tepláková súprava , v letnom období aj krátke nohavice
 • tričko
 • ponožky
 • halová obuv , cvičky, trampky (s bielou nešmykľavou podrážkou)

Do triedy :

 • uterák na ruky – s uškom na zavesenie a označený menom
 • obrúsok na desiatu
 • hygienické potreby, hygienické vreckovky, pohár na vodu – na pitie
 • toaletný papier – 2ks
 • tekuté mydlo – 1 ks
 • vrecúško na hygienické potreby

Iné:

– prezuvky so svetlou podrážkou s uzavretou pätou – nie šľapky

– prefotená kartička poistenca, ak ju dieťa neodovzdalo v nižších ročníkoch a pri zmene

poisťovne

Čo potrebujú druháci do školy?

Všetky veci označiť menom.

Všetky učebnice a zošity obaliť!

Školské potreby

– 12 ks zošity č. 512,

– 6 ks zošity č. 513,

– 3 ks zošity č. 520,

 malý čistý zošit – bez linajok,

– malý slovník č. 624,

– 1 ks veľký čistý zošit PT 460,

– 1 ks zošit hudobná výchova,

– 3 ks ceruza č. 2,

– guma obyčajná,

– peračník,

– aktovka,

– trojhranné farbičky – 12 farieb

– strúhadlo so zásobníkom

– 1 ks trojuholník s ryskou

– doska malá (na zošity)

– plniace pero – negumovateľné, najlepšie TORNADO alebo bombičkové pero

– náhradné pero

– zelené pero, červené pero

Potreby na výtvarnú výchovu:

 • staršie tričko alebo zástera,
 • 20 ks výkres A4,
 • 10 s výkres A3,
 • sada farebných papierov + farebné papiere lepiace – sada
 • 2 ks lepidlá v tyčinke, jedno budú nosiť v peračníku po celý školský rok,
 • vodové farby + 2 ks okrúhle štetce, tenký č.6 a hrubý č.12
 • temperové farby + 2 ks ploché štetce tenký č.6 a hrubý č.12
 • paleta na temperové farby
 • nádoba na vodu,
 • handrička,
 • nožnice s guľatým koncom – nie detské
 • škatuľa od topánok alebo plastový box – napísať meno
 • gumený obrus
 • plastelína (plastová podložka na prácu s plastelínou A3)
 • mastný pastel (voskovky)

Telesná výchova:

 • tepláková súprava , v letnom období aj krátke nohavice
 • tričko
 • ponožky
 • halová obuv , cvičky, trampky (s bielou nešmykľavou podrážkou

Do triedy :

 • uterák na ruky s uškom na zavesenie a menom
 • obrúsok na desiatu
 • hygienické potreby, hygienické vreckovky, pohár na vodu (na pitie), 2 ks toaletný papier, tekuté mydlo alebo náplň,
 • vrecúško na hygienické potreby

Iné:

– prezuvky so svetlou podrážkou s uzavretou pätou – nie šľapky

prefotená kartička poistenca, ak ju dieťa neodovzdalo v nižších ročníkoch a pri zmene poisťovne

Čo potrebujú tretiaci do školy?

Všetky veci označiť menom.

Všetky učebnice a zošity obaliť!

Školské potreby:

 • 1 ks zošit 440
 • 12 ks zošit 523
 • 5 ks zošit 520
 • 3 ks zošit 5110
 • 2 ks zošit štvorčekovaný 1×1 cm
 • 2 ks zošit PT 460 – veľký, čistý
 • malý slovník č. 624 (príp. 644)
 • 1 ks zošit hudobná výchova
 • 2 ks ceruza č. 2
 • guma obyčajná,
 • peračník,
 • aktovka,
 • trojhranné farbičky – 12 farieb
 • strúhadlo so zásobníkom
 • 1 ks trojuholník s ryskou
 • plniace pero (negumovateľné) , najlepšie TORNADO alebo bombičkové pero
 • náhradné pero
 • zelené pero, červené pero

Potreby na výtvarnú výchovu:

 • igelitový obrus,
 • staršie tričko alebo zástera,
 • 20 ks výkres A4,
 • 10 ks výkres A3,
 • sada farebných papierov
 • 2 ks lepidlá v tyčinke, jedno budú nosiť v peračníku po celý školský rok,
 • vodové farby + 2 ks okrúhle štetce, tenký č. 6 a hrubý č. 12
 • temperové farby + 2 ks ploché štetce tenký č. 6 a hrubý č. 12
 • paleta na temperové farby,
 • nádoba na vodu,
 • handrička,
 • nožnice s guľatým koncom – nie detské
 • škatuľa od topánok alebo plastový box,
 • 3 ks krepový papier
 • plastelína (plastová podložka na prácu s plastelínou A3)
 • voskové farbičky (mastný pastel)

Telesná výchova:

 • tepláková súprava , v letnom období aj krátke nohavice
 • tričko
 • ponožky
 • halová obuv , cvičky, – prezuvky so svetlou podrážkou s uzavretou pätou – nie šľapky

Do triedy :

 • uterák na ruky s uškom na zavesenie a menom
 • obrúsok na desiatu
 • hygienické potreby, hygienické vreckovky, pohár na vodu, 2 ks toaletný papier, tekuté mydlo,
 • vrecúško na hygienické potreby

Iné:

– prezuvky so svetlou podrážkou s uzavretou pätou – nie šľapky

prefotená kartička poistenca, ak ju dieťa neodovzdalo v nižších ročníkoch a pri zmene poisťovne

Čo potrebujú štvrtáci do školy?

Všetky veci označiť menom.

Všetky učebnice a zošity obaliť!

Školské potreby:

 • 1 ks zošit 440
 • 12 ks zošit 523
 • malý slovník
 • 1 ks zošit hudobná výchova
 • 2 ks PT 460 – veľký čistý zošit
 • 644 1 ks zrkadielko
 • 4 ks zošit 524
 • 2 ks ceruza č. 2
 • pero – atramentové (alebo večné) – nie gumovateľné,
 • 1 ks zelené pero, 1 ks červené pero
 • guma obyčajná,
 • peračník,
 • aktovka,
 • trojhranné farbičky – 12 farieb
 • strúhadlo so zásobníkom
 • 2 ks trojuholník s ryskou, kružidlo – kovové

Potreby na výtvarnú výchovu:

 • igelitový obrus,
 • staršie tričko alebo zástera,
 • 20 ks výkres A4,
 • 10 ks výkres A3,
 • sada farebných papierov + sada farebných papierov lepiacich,
 • 2 ks lepidlá v tyčinke, jedno budú nosiť v peračníku po celý školský rok,
 • vodové farby + 2 ks okrúhle štetce, tenký č. 6 a hrubý č. 12
 • temperové farby + 2 ks ploché štetce tenký č. 6 a hrubý č. 12
 • paleta na temperové farby
 • nádoba na vodu,
 • handrička,
 • nožnice s guľatým koncom – nie detské
 • škatuľa od topánok alebo plastový box,
 • 3 ks krepový papier (rôzne farby)

Telesná výchova:

 • tepláková súprava , v letnom období aj krátke nohavice
 • tričko
 • ponožky
 • halová obuv , cvičky, trampky (s bielou nešmykľavou podrážkou)

Do triedy :

 • uterák na ruky s uškom na zavesenie a menom
 • obrúsok na desiatu
 • hygienické potreby, hygienické vreckovky, pohár na vodu, 2 ks toaletný papier, tekuté mydlo,
 • vrecúško na hygienické potreby

Iné:

– prezuvky so svetlou podrážkou s uzavretou pätou – nie šľapky

prefotená kartička poistenca, ak ju dieťa neodovzdalo v nižších ročníkoch a pri zmene poisťovne

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadielko Janko Hraško.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka štvrtákov.

  Každý štvrták sa raz musí rozlúčiť s prvým stupňom....aj naši štvrtáci mali rozlúčku s našou školou 😊 My ostatní im prajeme veľa šťastia a úspechov na novej škole

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Junjales.

 • Zapojili sme sa do súťaže Maksík, ktorý mal spolu 5 kôl. Najúspešnejší riešitelia našej školy boli Aurel a Viliam Velkovci, ktorí získali titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK a boli ocenení diplomami a darčekmi. Všetci ostatní žiaci získali diplom.

 • Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže s názvom KLOKANKO. Koncom apríla 16 odvážlivcov z 1. stupňa súťažilo celkovo v 4 kategóriách. Školským šampiónom, resp. v tomto prípade školskou šampiónkou, sa stala Kristína Antolíková z 4. triedy! Všetkým súťažiacim gratulujeme a veríme, že budúci rok bude pre našich súťažiacich opäť úspešný!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, M. Kočanovej 2, Kostoľany nad Hornádom
  Márie Kočanovej 2, Kostoľany nad Hornádom
 • škola +421556981011
  jedáleň +421556981860

Fotogaléria